1. "آموزش رسمی خط و زبان فارسی در دوران مشروطه به مثابه یک قاعده نانوشته حقوق اساسی" - گزیده ای از ارائه جناب آقای مهدی شمسایی در پیش همایش
2. "تنزل جایگاه هیأت منصفه، تغییر غیررسمی اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" - گزیده ای از ارائه سرکار خانم فرزانه عبدالمحمدی در پیش همایش
3. " تحلیل و بررسی «الزامی شدن» تنفیذ حکم ریاست جمهوری از منظر عرف اساسی" - گزیده ای از ارائه جناب آقای احمد گودرزی در پیش همایش
4. "رای اعتماد جمعی هیات وزیران؛ عرف ناشی از ترک فعل؟!" - گزیده ای از ارائه سرکار خانم زهرا میرزایی در پیش همایش
5. "سد ذوالقرنین مشروطیت ؛ اصول شناسایی عرف اساسی در جمهوری اسلامی ایران" - گزیده ای از ارائه جناب آقای محمّد منصوری بروجنی در پیش همایش
6. "تحدید آزادی اجتماعات؛ نمونه ای از تغییر غیررسمی قانون اساسی" - گزیده ای از ارائه سرکار خانم سیده زهرا سعید در پیش همایش
7. "مبانی و نتایج ویکرد فراپوزیتیویستی به قانون اساسی؛ مطالعه موردی قانون اساسی ایران" - گزیده ای از ارائه دکتر غمامی در پیش همایش
8. "رویه های اساسی زمینه ساز عرف ها ی اساسی" - گزیده ای از ارائه دکتر نیکونهاد در پیش همایش
9. "اصول نانوشته در مکاتب حقوق عمومی" - گزیده ای از ارائه دکتر مرادخانی در پیش همایش
10. "شناسایی عرف اساسی با تاکید بر ازمون جنینگز" - گزیده ای از ارائه دکتر وکیلیان در پیش همایش
11. "رژیم قدیم و تاثیر ان بر فهم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران" - گزیده ای از ارائه دکتر آقایی طوق در پیش همایش
12. "عرف پارلمانی" - گزیده ای از ارائه دکتر حبیب نژاد در پیش همایش
13. گزارش برگزاری "کارگاه اصول نانوشته قانون اساسی"
14. "به جای مطالعه هنجاری" - به قلم دکتر فردین مرادخانی
15. "بت انگاری متن در برابر واقعیت" - به قلم دکتر مسلم آقایی طوق
16. "مطالعه ناقص قانون اساسی و قانون اساسی ناقص" - به قلم دکتر نیکونهاد
17. "ضرورت مطالعه اصول نانوشته قانون اساسی" - به قلم دکتر سید ناصر سلطانی (دبیر علمی همایش)
18. "شناسایی اصول نانوشته قانون اساسی" - به قلم دکتر حبیب نژاد (دبیر اجرایی همایش)