"بت انگاری متن در برابر واقعیت" - به قلم دکتر مسلم آقایی طوق
1397-04-27
"بت انگاری متن در برابر واقعیت" - به قلم دکتر مسلم آقایی طوق

"بت انگاری متن در برابر واقعیت" :

 

اجرای قوانین اساسی بدون توجه به اصول نانوشته ای که در این زمینه به وجود آمده است به مثابه بت انگاری متن در برابر حجم بزرگی از واقعیت های پیرامونی است. چنین برخورد تقدس گرایانه با متن قانون اساسی و انکار اصول نانوشته یادگار ادعاهای ساده انگارانه دوران روشنگری است که ایمانی راسخ به جامعیت متن قانون داشتند. فهم امروزی ما چنین برداشتی را تایید نمی کند، چرا که پیچیدگی های عرصه سیاست و نیازهای متنوع و گوناگون اجتماع بشری به تدوین یک متن جامع اجازه نمیدهد. در این میان مطالعه و شناخت اصول نانوشته حقوق اساسی   جایگاهو اهمیت آن امری ضروری برای فهم درست و اجرا و تفسیر شایسته قانون اساسی است.

 

دکتر مسلم آقایی طوق عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری