قابل توجه شرکت کنندگان محترم در نخستین همایش ملی عرف های نانوشته قانون اساسی :


"راهنمای تدوین مقالات نخستین همایش ملی اصول نانوشته قانون اساسی و "دستور العمل نحوه درج مشخصات نویسندگان در مقاله"  بصورت فایل هایی با فرمت pdf جهت دانلود در این صفحه بارگذاری شده است. 
از محققان و نویسندگان محترم تقاضا میشود جهت تسریع در بررسی و انتشار به موقع مقاله نکات مندرج در این فایل ها را مورد توجه قرار دهند. قابل ذکر است که در صورت عدم رعایت نکات مورد نظر ، مقاله به نویسنده بازگردانده خواهد شد. 

دانلود راهنمای تدوین مقالات نخستین همایش ملی اصول نانوشته قانون اساسی


دانلود دستور العمل نحوه درج مشخصات نویسندگان در مقاله