اهداف نخستین همایش ملی اصول نانوشته و رویه های اجرایی قانون اساسی در ایران :


اصول نانوشته قانون اساسی و عرف اساسی یکی از موضوعات مهم حقوق اساسی است که در نظریه حقوق اساسی در ایران کمتر بدان توجه شده است و به همین دلیل شایسته است تا درباره آن همایش علمی برگزار شود. این موضوع از آنجایی که مسئله ای دشوار و پیچیده است لذا بررسی دقیق آن نیازمند هم اندیشی صاحب نظران حقوق اساسی است تا بتوان طی یک رویداد علمی زوایای این موضوع را بررسی کرد.
این موضوع علی رغم پیچیدگی هایش موضوعی جذاب و مهم است که توجه به آن می تواند رویداد علمی مهم و نقطه عطفی در مطالعات حقوق اساسی باشد و علاوه بر نشاط علمی تحرکی به فضای دانشگاهی بدهد. لذا با توجه به این جهات برگزاری چنین همایشی ضرورت دارد.
در این همایش شرکت کنندگان ابتدا مقالات شان را ارائه خواهند کرد سپس درباره محتوای مقالات بحث و بررسی خواهد شد تا در نتیجه بحث ها بتوان مبانی اصول نانوشته قانون اساسی را تبیین کرد. مقالات این همایش سبب ارتقاء علمی، افزایش انگیزه و القاء ایده های جدید به جامعه حقوق اساسی ایران خواهد شد و زمینه توسعه حقوق اساسی را فراهم خواهد کرد.